Ogólne warunki usług serwisowych i remontowych wykonywanych przez Kompresor-Tech s.c.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług serwisowych i remontowych w skrócie (OWUSiR) mają zastosowanie do wszystkich umów, zleceń świadczenia usług serwisowych i remontowych zawieranych przez spółkę KOMPRESOR-TECH spółka cywilna z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemianowicka 107B, 41-922 Bytom jako zleceniobiorcą (Zleceniobiorca), a podmiotem będącym przedsiębiorcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Zleceniodawca).
 2. W zakresie świadczenia usług serwisowych i remontowych przez Kompresor-Tech wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorów umownych niż OWUSiR. Jeżeli Zleceniodawca złoży na piśmie oświadczenie, z którego wynika, iż nie akceptuje OWUSiR, umowa między Kompresor-Tech i Zleceniodawcą nie zostaje zawarta. Niezłożenie takiego oświadczenia przez Zleceniodawcę od chwili, w której mógł on zapoznać się z OWUSiR oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na stosowanie OWUSiR.
 3. Obowiązujące OWUSiR są dostępne na stronie Kompresor-Tech www.kompresor-tech.pl.
 4. Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę nie wiąże Kompresor-Tech. Brak odpowiedzi Kompresor-Tech na zamówienie nie może być uznany jako przyjęcie zamówienia.
 5. Kompresor-Tech złoży Zleceniodawcy ofertę świadczenia . Jeżeli Zleceniodawca przyjmie ofertę w terminie jej obowiązywania, prześle zamówienie do Kompresor-Tech za pomocą poczty e-mail na adres biuro@kompresor-tech.pl w formie skanu lub listu poleconego, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniodawcy.
 6. Przyjęcie przez Zleceniodawcę zamówienia stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na stosowanie OWUSiR w całości bez wyjątków. Inne ogólne warunki umów, nie będą respektowane przez Zleceniodawcę.
 7. Umowa pomiędzy Kompresor-Tech i Zleceniodawcą zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Kompresor-Tech.

Warunki płatności

 1. Kompresor-Tech zobowiązuje się do wykonania określonych w ofercie usług serwisowych potrzebnych dla prawidłowego działania urządzeń Zleceniodawcy, za które otrzyma wynagrodzenie określone w Ofercie jako wynagrodzenie netto, do którego należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.
 2. Wynagrodzenie obejmuje koszty czasu pracy, części i materiałów eksploatacyjnych, olejów oraz dojazdu.
 3. Płatność wynagrodzenia będzie wykonana przed wykonaniem usług serwisowych na podstawie faktury proforma, chyba że Kompresor-Tech ustalił inne warunki płatności ze Zleceniodawcą.
 4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek nr 84 1940 1076 3063 0312 0000 0000 prowadzony przez CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA.
 5. Jeśli w trakcie prowadzenia usług serwisowych okaże się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych usług serwisowych lub sprzedaż dodatkowych części lub materiałów eksploatacyjnych w stosunku do tych, które są określone w ofercie, Kompresor-Tech umieści taką informację w protokole serwisowym. Zleceniodawca otrzyma ofertę na zakres dodatkowych usług serwisowych, części lub materiałów eksploatacyjnych. Kompresor-Tech przystąpi do wykonania dodatkowych usług serwisowych po przesłaniu przez Zleceniodawcę zamówienia na dodatkowe usługi.
 6. Za usługi serwisowe wykonywane poza godzinami pracy, a także w soboty, niedziele i święta, obowiązuje podwójna stawka w zakresie kosztów czasu pracy.

Warunki wykonywania usług serwisowych i remontowych

 1. Kompresor-Tech wykonuje usługi serwisowe w uzgodnionym przez obie Strony terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.
 2. W czasie wykonywania usług serwisowych Zleceniodawca zapewni Kompresor-Tech swobodny dostęp do urządzeń na czas niezbędny do wykonania usług serwisowych, załadunek i rozładunek urządzeń i przetransportowanie do miejsca docelowego oraz pomoc techniczną konieczną do wykonania usług serwisowych, w tym w szczególności bezpłatnego oddania do dyspozycji Kompresor-Tech wózków widłowych.
 3. Wszystkie informacje oraz przeprowadzone prace w trakcie wykonywania usług serwisowych będą opisane w protokole serwisowym sporządzanym w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 4. W przypadku ustalenia przez Kompresor-Tech , że wykonanie usług serwisowych nie jest konieczne lub jest niemożliwe, Kompresor-Tech może obciążyć Zleceniodawcę poniesionymi kosztami dojazdu do Zleceniodawcy.

Nienależyte wykonanie umowy

 1. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w dokonywaniu płatności, Kompresor-Tech może wstrzymać wykonywanie swoich obowiązków wynikających z zawartej na podstawie OWUSiR umowy, do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Zleceniodawcę.
 2. Kompresor-Tech przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy po stronie Zleceniodawcy powstaną trudności finansowe uzasadniające przypuszczenie o jego niewypłacalności lub jeśli wobec Zleceniodawcy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, postępowanie likwidacyjne lub został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo naprawczego.

Gwarancja na usługi serwisowe

 1. Kompresor-Tech zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad wykonania usług serwisowych w zakresie, w jakim stanowią one dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego, oraz wad fizycznych części, jeżeli wady te zostaną zgłoszone pisemnie przez Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, przy czym niezgłoszenie wady w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad. Terminy gwarancji na usługi serwisowe i remontowane zostaną podane w przesłanej ofercie.
 2. Pisemne zgłoszenie wad winno zawierać typ oraz numer seryjny urządzenia, podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Zleceniodawcy.
 3. Uznając zgłoszenie wad za uzasadnione, Kompresor-Tech może, według własnego uznania usunąć stwierdzone wady lub dokonać wymiany części.
 4. Kompresor-Tech przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od dnia uznania wady przez Kompresor-Tech. Kompresor-Tech usunie wady, wady, części lub wymieni części w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Kompresor-Tech . Termin usunięcia wad może być dłuższy niż 14 dni.
 5. W przypadku ustalenia przez Kompresor-Tech, że zgłoszenie wad jest nieuzasadnione, Kompresor-Tech może obciążyć Zleceniodawcę poniesionymi kosztami związanymi z weryfikacją zgłoszenia wad, w tym między innymi kosztami wykonania ekspertyzy.
 6. W przypadku wymiany części na nowe lub naprawy części lub usług serwisowych, terminy gwarancji nie biegną od nowa ani nie ulegają zawieszeniu. W razie niewykonania przez Zleceniodawcę uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień wynikających z innych podstaw prawnych, nie ulega zawieszeniu.
 7. Zleceniodawca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  • zainstalowania lub eksploatowania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzenia, w którym części są zainstalowane lub które było przedmiotem usług serwisowych,
  • wykonywania napraw, zmian lub przeróbek urządzeń, w których części są zainstalowane lub które były przedmiotem usług serwisowych we własnym zakresie lub zlecania ich do wykonywania osobom trzecim,
  • eksploatacji urządzeń, w których Części są zainstalowane lub które były przedmiotem Usług Serwisowych, niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z instrukcją obsługi,
  • stosowania w urządzeniach części, nie dostarczonych przez Kompresor-Tech lub przekazanych części przez Zleceniodawcę do wykonania usługi serwisowej przez Kompresor-Tech (oleje, filtry, itp.),
  • niedokonania przeglądu gwarancyjnego urządzeń, w których części są zainstalowane lub które były przedmiotem usług serwisowych, wykonanych przez serwis Kompresor-Tech w terminie wskazanym w instrukcji obsługi.
 8. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.
 9. Odpowiedzialność Kompresor-Tech z tytułu rękojmi za wady wykonania Usług Serwisowych oraz za wady części i materiałów eksploatacyjnych jest wyłączona.

Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów OWUSiR zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły Wyższej.
 2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z OWUSiR przez czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
 3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z OWUSiR wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzeń.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Kompresor-Tech wobec Zleceniodawcy ograniczona jest łącznie do kwoty 10 000 PLN. Kompresor-Tech nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Zleceniodawcy w zakresie utraconych przez Zleceniodawcę korzyści, a także w zakresie szkody Zleceniodawcy polegającej na powstaniu obowiązku zapłaty kar umownych na rzecz osób trzecich.
 2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wskazanych w Gwarancji na usługi serwisowe w punkcie 7 , wyłączona jest wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza Kompresor-Tech związana z wadami usług serwisowych lub części oraz wyłączone są wszelkie uprawnienia Zleceniodawcy związane z wadami usług serwisowych lub części wynikające z wszelkich podstaw prawnych.
 3. Przeniesienie jakichkolwiek praw Zleceniodawcy wobec Kompresor-Tech wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Kompresor-Tech.
 4. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z umową, wymaga doręczenia drugiej Stronie pocztą e-mail oraz listem poleconym lub firmą kurierską na adresy określone w ofercie, na adresy e-mail podane w trakcie wymiany korespondencji lub na adresy wskazane w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych przez Kompresor-Tech ze swoimi klientami (bez względu na charakter zawieranej umowy) rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Kompresor-Tech w Bytomiu.
 6. Jakiekolwiek zmiany OWUSiR wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. OWUSiR wchodzą w życie z dniem 01 czerwca 2018 r.
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności