Ogólne warunki sprzedaży urządzeń przez Kompresor-Tech s.c.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży urządzeń (Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy urządzeń zawieranych przez spółkę KOMPRESOR-TECH S.C. z siedzibą w Piekarach Śląskich,  41-946 Piekary Śląskie ul. Franciszka Kotuchy 1b jako sprzedawcę (Sprzedawca).
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń mają zastosowanie jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Kupujący).
 3. W zakresie sprzedaży urządzeń przez Sprzedawcę wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego. Brak wyraźnego sprzeciwu Sprzedawcy wobec jakichkolwiek innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń, jak i faktyczne dostarczenie urządzeń przez Sprzedawcę nie mogą być w żadnym wypadku interpretowane jako akceptacja innych wzorców umownych niż Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń.
 4. Przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń w każdym przypadku uważa się za ich pełną akceptację dla wszystkich kolejnych zamówień lub umów. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń, Kupującego i Sprzedawcę obowiązują każdorazowo Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego.
 5. Jeżeli zamówienie obejmuje więcej niż jedno urządzenie, wszelkie postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń odnoszące się do jednego urządzenia stosuje się odpowiednio do wszystkich urządzeń objętych zamówieniem.

Zawarcie umowy

 1. Żadne informacje zawarte w katalogach i stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do parametrów urządzenia, zawarte w materiałach handlowych składanych Kupującemu przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter informacyjny.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, a brak odpowiedzi Sprzedawcy na zamówienie nie jest jednoznaczny z przyjęciem zamówienia.
 3. Kupujący składa zamówienie na swoim papierze firmowym, podpisanym i opieczętowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego, Kupujący prześle zamówienie do Sprzedawcy za pomocą poczty e-mail w formie skanu, natomiast oryginał zamówienia prześle niezwłocznie do Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą kurierską. Kupujący prześle Sprzedawcy wraz z zamówieniem aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wypisz ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli zamówienie podpisuje osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego – także to pełnomocnictwo. Adres poczty e-mail oraz adres pocztowy Sprzedawcy znajdują się na stronie internetowej www.kompresor-tech.pl . Jeżeli Sprzedawca przyjmie zamówienie do realizacji, prześle do Kupującego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń w całości i bez jakichkolwiek modyfikacji. Nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy stosowane przez Kupującego.
 5. Jeżeli Kupujący złoży oświadczenie, z którego wynika, iż nie akceptuje Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń, umowa między Sprzedawcą i Kupującym nie zostaje zawarta. Jeżeli Kupujący nie złoży takiego oświadczenia na piśmie najpóźniej w chwili złożenia zamówienia oznacza to, iż wyraża zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń bez jakichkolwiek modyfikacji.

Ceny i warunki płatności

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje urządzenie określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, za cenę określoną przez Sprzedawcę w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jako cena netto, do której należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawieniu faktury VAT.
 2. Jeżeli Cena wyrażona jest w euro, to jest ona płatna w złotych w równowartości tej kwoty, według kursu sprzedaży euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT.
 3. Płatność Ceny zostanie dokonana przed wydaniem Urządzenia, chyba że Sprzedawca podał inne warunki płatności w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, że zapłata nastąpi w innym, wskazanym przez niego, terminie.
 4. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy o nr 84 1940 1076 3063 0312 0000 0000 prowadzony przez CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za fakturę VAT w ustalonym terminie.

Dostawa

 1. Sprzedawca wyda Kupującemu Urządzenie poprzez dostarczenie go do siedziby wskazanej przez kupującego i w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Przy odbieraniu Urządzenia Kupujący zobowiązany jest do jego zbadania. Odebranie przez Kupującego Urządzenia bez jego zbadania lub bez zastrzeżeń będzie uważane za potwierdzenie braku widocznych wad Urządzenia.
 3. W odniesieniu do szkód transportowych, pod rygorem utraty roszczeń z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest w dniu odbioru Urządzenia powiadomić Sprzedawcę o widocznych wadach fizycznych Urządzenia, za pomocą poczty e-mail oraz przesłać protokół uszkodzenia z opisem ubytków.
 4. Sprzedawca, wydając Kupującemu Urządzenie przekaże mu ponadto:
  • dokumentację techniczno-ruchową Urządzenia (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa),
  • kartę gwarancyjną Urządzenia,
  • dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację Urządzenia od właściwego organu administracji publicznej – o ile urządzenie podlega dozorowi technicznemu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastrzeżenie własności

 1. Do momentu uiszczenia przez Kupującego całości Ceny, Urządzenie pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy.
 2. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzenia od chwili jego wydania.
 3. Do momentu zapłaty całości Ceny, Sprzedawca może umieścić na Urządzeniu oznaczenia wskazujące, iż prawo własności Urządzenia przysługuje Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek udostępnić w tym celu Urządzenie na żądanie Sprzedawcy.
 4. Do momentu zapłaty całości Ceny, Kupujący:
  • nie będzie dokonywał żadnych obciążeń ani ustanawiał ograniczonych praw rzeczowych na Urządzeniu,
  • nie przekaże Urządzenia do używania osobie trzeciej na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, ani na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu,
  • nie będzie przenosił własności ani posiadania Urządzenia,
  • nie będzie przechowywał, używał lub zezwalał na używanie Urządzenia w celu lub w miejscu, które mogłyby narazić go na zajęcie, uszkodzenie lub zniszczenie,
  • nie będzie usuwał z Urządzenia oznaczeń, o których mowa w punkcie 3 ZATRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Nienależyte wykonanie umowy

 1. W przypadku opóźnienia Kupującego w dokonywaniu płatności wynikających z jakiegokolwiek zamówienia, Sprzedawca ma prawo wstrzymania realizacji zamówienia na sprzedaż Urządzenia do chwili uregulowania wszelkich zaległych płatności przez Kupującego.
 2. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego faktury VAT w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, Sprzedawca ma prawo wezwać Kupującego do zapłaty faktury VAT z zastrzeżeniem, że w przypadku jej niezapłacenia w terminie 4 dni od dnia otrzymania wezwania, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od zamówienia lub umowy.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
  • po stronie Kupującego powstaną trudności finansowe uzasadniające przypuszczenie o jego niewypłacalności,
  • otwarto postępowanie likwidacyjne Kupującego,
  • wobec Kupującego zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne lub został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego albo naprawczego.

Gwarancja jakości urządzenia

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ukrytych wad fizycznych Urządzenia, jeżeli:
  • Urządzenie zostanie zainstalowane i będzie eksploatowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Urządzenie będzie używane zgodnie z zaleceniami Dokumentacji Techniczno- Ruchowej,
  • ukryte wady fizyczne ujawnią się w terminie 6 miesięcy od dnia wydania Urządzenia,
  • ukryte wady fizyczne zostaną zgłoszone przez Kupującego na piśmie w terminie 3 dni od dnia ich wykrycia, przy czym niezgłoszenie ukrytej wady fizycznej w tym terminie powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji w zakresie tych wad.
 2. Pisemne zgłoszenie wad fizycznych Urządzenia winno zawierać:
  • wskazanie typu i numeru seryjnego Urządzenia,
  • opis wady,
  • podpis osoby umocowanej do działania w imieniu Kupującego.
 3. Uznając zgłoszenie wad fizycznych Urządzenia za uzasadnione, Sprzedawca usunie stwierdzone wady.
 4. Sprzedawca przystąpi do usunięcia wad fizycznych Urządzenia w terminie do 14 dni od dnia uznania wady przez Sprzedającego.
 5. W przypadku ustalenia przez Sprzedawcę, że zgłoszenie wad fizycznych Urządzenia jest nieuzasadnione, Sprzedawca może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami związanymi z weryfikacją zgłoszenia tych wad, w tym między innymi kosztami wykonania ekspertyzy.
 6. W przypadku wymiany poszczególnych części urządzenia , termin, o którym mowa w punkcie 1 GWARANCJA JAKOŚCI URZĄDZENIA , nie biegnie od nowa ani nie ulega zawieszeniu.
 7. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  • wykonywania napraw, zmian lub przeróbek Urządzenia we własnym zakresie lub zlecania ich do wykonywania osobom trzecim,
  • eksploatacji Urządzenia niezgodnie z ich przeznaczeniem i niezgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową,
  • stosowania w Urządzeniu materiałów eksploatacyjnych (m.in. wkładów filtrów oleju i powietrza, pasków, mat filtracyjnych, olejów i płynów, podkładek, membran gumowych i podobnych) i części zamiennych niezaleconych przez Sprzedawcę,
  • niedokonania przeglądu gwarancyjnego Urządzenia przez serwis Sprzedawcy w terminie wskazanym w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej,
  • zmiany, usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych Urządzenia.
 8. Gwarancją nie są objęte materiały ulegające zużyciu wskutek użytkowania Urządzenia, a w szczególności wkłady filtrów oleju i powietrza, paski, maty filtracyjne, oleje i płyny, podkładki, membrany gumowe i podobne.
 9. Sprzedawca nie ma obowiązku podstawienia urządzenia zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej, może udostępnić urządzenie zastępcze odpłatnie, według stawek ustalonych przez obie strony lub według innych ustaleń.
 10. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Urządzenia jest wyłączona.

Siła wyższa

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej. Dla celów Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń zdarzenie siły wyższej oznacza zdarzenie, na które Strony nie mają wpływu, uniemożliwiające Stronom wykonanie ich obowiązków, gdy zdarzenia nie można było przewidzieć w chwili powstania obowiązku, a Strona, u której zdarzenie wystąpiło, nie mogła go uniknąć lub opanować zdarzenia lub jego konsekwencji (Zdarzenie Siły Wyższej). Brak środków finansowych nie jest uważany za Zdarzenie Siły Wyższej.
 2. Zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń przez czas trwania Zdarzenia Siły Wyższej albo przez okres konieczny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty kwot, które stały się wymagalne przed zaistnieniem Zdarzenia Siły Wyższej. Strona powołująca się na zaistnienie Zdarzenia Siły Wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, jego podstaw oraz konsekwencji i przewidywanego czasu trwania.
 3. Strona nie mogąca wykonać obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń wskutek Zdarzenia Siły Wyższej dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania lub opanowania konsekwencji takiego zdarzenia.

Cesja

 1. Przeniesienie na osobę trzecią jakichkolwiek praw Kupującego wynikających z zamówień lub umów, do których stosuje się postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń, wymaga uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zawiadomienia i rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Urządzeń, zamówieniami lub umowami, do których stosuje się ich postanowienia, wymagają doręczenia drugiej Stronie pocztą e- mail, listem poleconym lub pocztą kurierską na adresy określone w zamówieniu lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń stanowią inaczej.
 2. Wszelkie spory wynikające z Ogólnych Warunków Sprzedaży Urządzeń, zamówień lub umów, do których stosuje się ich postanowienia, lub powstałe w związku z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Urządzeń, zamówieniami lub umowami, do których stosuje się ich postanowienia, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy w Bytomiu.

Postanowienia końcowe

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń oraz zamówienia i umowy, do których stosuje się ich postanowienia, podlegają prawu polskiemu.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży Urządzeń wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności